Algemene voorwaarden

Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Jamie Elise, gevestigd te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 78512522 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van JAMIE ELISE bij de overeenkomst.
 • Partijen: Opdrachtgever en JAMIE ELISE.
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en JAMIE ELISE betreffende het verlenen van diensten door JAMIE ELISE.
 • Diensten: alle door JAMIE ELISE geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van dienst(en) en product(en) worden daaronder mede verstaan: 1-op-1 coaching of sessies, workshops, seminars, trainingen, lezingen, etc.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van ere Ovenkomst tussen Partijen e alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.        Kennismaken/ informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Opdrachtgever zal JAMIE ELISE voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

Artikel 4.        Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord schriftelijk is bevestigd.
 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Artikel 5.        Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat opdrachtgever niet tijdig aanwezig is dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor JAMIE ELISE.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, dan dient zij JAMIE ELISE hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is JAMIE ELISE gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 6. De laatste sessie vindt uiterlijk 4 MAANDEN na de datum van de eerste sessie plaats.
 7. JAMIE ELISE is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6.        Tarieven

 1. Offertes van JAMIE ELISE zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.jamieelise.com en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7.        Factuur en betaling

 1. JAMIE ELISE stuurt Opdrachtgever een factuur voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever dient facturen binnen 7 dagen na factuurdatum aan JAMIE ELISE te betalen.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is JAMIE ELISE gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is JAMIE ELISE gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8.        Vertrouwelijkheid en privacy

 1. JAMIE ELISE is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. JAMIE ELISE zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9.        Aansprakelijkheid

 1. JAMIE ELISE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. JAMIE ELISE heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. JAMIE ELISE is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan JAMIE ELISE toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien JAMIE ELISE ter zake in verzuim is.

Artikel 10.       Intellectueel eigendom/auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door JAMIE ELISE voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van JAMIE ELISE. Datzelfde geldt ook voor de door JAMIE ELISE uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages privé te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van JAMIE ELISE. Op alle door JAMIE ELISE ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht

Artikel 10.      Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van JAMIE ELISE www.jamieelise.com